Ett ögonblick...

Integritetspolicy

Hantering av dina personuppgifter

För Lilla Malma Sportfiske (lillamalma.se) är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi värnar om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. På den här sidan beskriver vi om hur vi behandlar dina personuppgifter.

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som den 25 maj 2018 ersatt den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts.

Vi vidtar ett flertal åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss och vi tycker det är viktigt att du tar del av dem.

Lilla Malma Sportfiske är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Ändamål och legala grunder
Lilla Malma Sportfiske samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna hantera ansökningar om fiske och flugfiskekurser, erbjudande om fiske samt ingå och fullgöra avtal med hyrestagare av fiskeanläggningen samt avtal om instruktörstjänst eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas Lilla Malma Sportfiske för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om vi har ett berättigat intresse av att det, exempelvis vid samarbete med hotell som tillhandahåller boende för Lilla Malma Sportfiskes gäster. Personuppgifter kan även komma att behandlas av Lilla Malma Sportfiskes samarbetspartners för marknadsföring på uppdrag av Lilla Malma Sportfiske, om vi har ett berättigat intresse av ett sådant ändamål och tjänsterna och produkterna har en naturlig anknytning till Lilla Malma Sportfiske.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av hyrestagares ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

Lilla Malma Sportfiske kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde kan vara företag och- eller organisationer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Lilla Malma Sportfiske (Personuppgiftsansvarig) och mellan parterna finns ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal tecknat. Det kan till exempel vara en IT-leverantör som ansvarar för drift av de datasystem där vi lagrar personuppgifter eller ett bolag som vi anlitat för att utföra tjänster.

Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras samt för att säkerställa Lilla Malma Sportfiskes berättigade intresse av att kunna nyttja flera kommunikationskanaler i vår marknadsföring.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av Lilla Malma Sportfiske för vårt berättigade intresse att bibehålla en god kundrelation, såsom att via urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som vi fått i samband med att kunden registrerat en intresseanmälan för att ansöka om fiske eller flugfiskekurs med oss, samt de uppgifter som Lilla Malma Sportfiske inhämtar från offentliga register. Profileringen görs för att på ett bättre sätt kunna lämna erbjudanden och information samt planering efter kundens preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Uppgifter som används för detta kan t ex vara demografiska data, geografiska data, transaktionsdata, beteendedata och användargenerade data, tidigare ansökningar av fiske och flugfiskekurs etc.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Lilla Malma Sportfiske har varierande grader av berättigande att inhämta personuppgifter och ett exempel på de olika stadierna framgår här nedan:

När fiske eller flugfiskekurs ansöks
Vi behandlar de personuppgifter som den ansökande personen anger i sin intresseanmälan. Dessa uppgifter ligger till grund för hantering om en rättvis turordning och eventuellt erbjudande om fiske eller kurs. Personuppgifterna raderas när den sökande meddelar att hen inte längre önskar stå kvar med sin ansökan.

När fiske eller flugfiskekurs erbjuds
När den sökande blir erbjuden ett datum att hyra fiskeanläggningen eller att delta i flugfiskekurs har den lagliga grunden för behandling att avtal ska träffas mellan parterna skett. Ändamålet med behandlingen är att kontrollera att den sökande uppfyller de krav som hyresvärden ställer upp. Information från tredje part, till exempel kreditupplysningsbolag inhämtas vid varje tillfälle det avtalats om betalning i efterskott.

När hyresförhållandet eller flugfiskekursen har upphört
Efter avslutat hyresförhållande om fiske eller flugfiskekurs upphört kan personuppgifter användas för att bevaka kvarstående rättsliga anspråk, exempelvis fordringar, samt för bedömning om hyrestagaren av fiskeanläggningen kan erbjudas nytt hyresavtal om fiske hos Lilla Malma Sportfiske. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är således fortfarande det ingångna hyresavtalet i första hand. Vad gäller att behålla uppgifter för att hyresgästen ska erbjudas nytt fiske åberopas intresseavvägning, men om all kontakt med kunden upphört kommer uppgifterna att raderas efter 2 år. Slutligen kan Lilla Malma Sportfiske vara tvungen att spara vissa uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Så är exempelvis fallet med bokföringsmaterial.

Dina rättigheter att begära ändring eller information
Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Lilla Malma Sportfiske behandlar, ändamålen, kategorier av personuppgifter, mottagare eller kategorier därav som personuppgifterna har lämnats till, under vilken tidsperiod som behandlingen skall ske, din rätt att begära rättelse, radering, begränsningar eller rätt till invändning, rätten att inge klagomål till Datainspektionen och information om varifrån personuppgifterna har insamlats samt förekomst av automatiserat beslutsfattande. Om personuppgifterna överförs till tredje land eller internationell organisation, har du rätt till information om skyddsåtgärder som vidtagits.

Du har rätt att begära rättelse, radering, göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingar samt att på begäran få tillgång till de personuppgiftsbehandlingar som görs.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om Lilla Malma Sportfiske bryter mot personuppgiftslagstiftningen.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Perssonuppgiftsansvarig
Lilla Malma Sportfiske
C/o Thomas Berggren, VD
Malma-Brogetorp
642 96 Malmköping

Dataskyddsombud
Cecilia Berggren
Malma-Brogetorp
642 96 Malmköping

Om Lilla Malma

Lilla Malma Sportfiske ligger c:a 10 mil från stockholm, strax utanför Malmköping och ägs och förvaltas av Thomas Berggren som är en certifierad flugfiskeinstruktör. Här erbjuds både möjlighet att boka och hyra anläggningen för fiske, samt att delta i någon av de flugfiskekurser som fortlöpande hålls…

Vi erbjuder också skräddarsydda flugfiske-event för företag och grupper.

Mer information om detta finner ni om ni klickar runt lite i hemsidans menyer.

Informationsfilm om Lilla Malma >>>

Fler glimtar från Lilla Malma >>>

Välkomna!Thomas Berggren – Certifierad Flugfiskeinstruktör

 

 

FFI – MCI
(Master Ceritified Instructor)

FFI – THCI
(Two Handed Certified Instructor)

FFI – CBOG
(Casting Board Of Governor)

FFI – Level III Examiner

 


Vill du bli en certifierad instruktör?

Vill du bli en certifierad instruktör?

Att vara certfierad innebär att du har ett bevis som intygar dina kvalifikationer. De höga krav på instruktörs-standard som de organisationer som certifierar har, borgar för att de instruktörer som klarar deras tester håller en hög kunskapsnivå.

Den ena delen i ett sådant test är att visa en hög nivå på de praktiska kunskaperna, dvs man ska visa att man själv verkligen kan behärska konsten att kasta med ett flugspö. Men den största delen i testet omfattar kunskapen att lära ut. Att visa prov på att man håller en hög nivå som instruktör. Att vara duktig på att kunna lära folk att kasta och fiska med ett flugspö, helt enkelt.

Den här så kallade kvalitétsstämpeln uppfattas av elever och kunder som en trygghet. Den vanligaste orsaken till att en kund väljer en särskild instruktör är genom rekommendationer. Men om de saknar rekommendationer, så väljer de oftast en certifierad instruktör, därför att certifikatet borgar för både trygghet och kunskap.

Om du funderar på att certifiera dig kan du läsa mer ingående om det på Fly Fishers Internationa. Där finner ni också en lista på alla FFI-certifierade instruktörer.

Thomas Berggren, är certifierad både som Två-Hands och Enhands-instruktör och erbjuder möjligheten att boka:
Prep-kurs… En kurs som förbereder dig, och ger dig verktygen för fortsatt egen träning inför det kommande certifieringstestet.

Pre-test… En ”testuppkörning” helt enkelt. Vi genom för testet enligt samma procedur som provet. Ett bra sätt att kolla om man är redo, eller att få reda exakt på vilka ”sista detaljer” som man behöver finslipa.

Välkomna att höra av er om ni är intresserade.. Kontakt – Bokning – Priser.

Lillamalma.se